Soft Skills Evaluation

Capsim cung cấp một giải pháp đột phá trong việc đào tạo và phát triển - chương trình CapsimInbox.

Chương trình online này cung cấp cách thức đo lường khả năng hiện tại của học viên nhanh chóng và hiệu quả.

Học viên sẽ đóng vai trò là quản lý trong một công ty và phải lựa chọn trả lời tốt nhất cho những tình huống đa dạng mô phỏng thực tế. Những câu trả lời thể hiện trình độ của những kỹ năng soft skills nâng cao và quản lý nhân sự của học viên như giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý nhân viên.


Hãy xem giới thiệu CapsimInBox từ
công typhát triển Capsim 


Soft Skills Evaluation

EDCentral có thể cung cấp 2 chương trình đánh giá các kỹ năng về Quản Lý Chung hay Quản Lý Nhân Sự.


Mỗi chương trình đánh giá kéo dài 1 tiếng. Khi hoàn thành học viên sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức về trình độ hiện tại của bản thân so với một database quốc tế của những ai đã tham gia.


Học viên sẽ có những kết quả đánh giá cho nhiều kỹ năng soft skills khác nhau trong các mục của Quản Lý Chung và Quản Lý Nhân Sự.

 

Học viên có thể kiểm tra những kỹ năng cần được cải thiện và phát triển một kế hoạch để phát triển những kỹ năng này.